Gran Logia Simbólica Española

R.·. L.·. Acacia Nº85

Al desert la verdor de l’acàcia dóna ombra i aliments als que els necessiten. El vuit i el cinc ens acompanyen per recordar-nos que el sacrifici, l’organització i la perseverança són la disciplina per aconseguir èxits com la llibertat i els fruits de l’expressió artística i els canvis que es busquen.

Al voltant de l’acàcia ens vam reunir germans i germanes provinents de diferents obediències amb diferents trajectòries i experiències, amb la voluntat d’unir esforços.

El ritu serà el nostre punt comú de trobada, en aquest cas el Ritu Escocès Antic i Acceptat, sota l’abric de la gran lògia simbòlica d’Espanya.

Acceptem a qualsevol membre independentment de les creences espirituals o sigui agnòstic i vam fugir de qualsevol dogmatisme religiós. La invocació al Gran Arquitecte de l’Univers és el símbol que ens uneix a tots.

Defensem la mixticitat d’aquesta lògia que permetrà a cada maçó la seva pròpia recerca de la veritat sense imposar interpretacions personals d’una manera lliure, independent i responsable.

Prenent la humilitat com a clau de volta de la nostra construcció i deixant els nostres egos i metalls fora del temple volem crear un lloc de treball individual i en conjunt, on cadascú aporti el millor de si mateix a la col·lectivitat.

Creiem que la iniciació és un camp inesgotable que cap maçó podrà mai acabar d’explorar i que s’ha d’estudiar al costat del factor humà en tot en totes les seves dimensions.

Sota la divisa llibertat, igualtat i fraternitat volem complir amb els principis de laïcitat, misticitat i lliure pensament treballant sobre els símbols i amb preocupació per la societat. L’humanisme és el motor que ens porti a estudiar el context social i els debats oberts en la nostra societat.

En un món en què tot canvia ràpidament creiem que les fortes arrels de la tradició sostenen a la Francmaçoneria estant així preparada per afrontar el canvi de la societat en la qual està immersa i que porta nous símbols, noves formes d’aproximació i gestió del temps i les distàncies, i noves formes de comunicació.

Busquem l’alliberament intel·lectual i el progrés social de tota la humanitat des d’una mentalitat progressista que treballi contra els flagells de l’ésser humà, guerres, terrorisme, tortura, injustícia, fanatisme, veritats absolutes, adoctrinament, despotisme i tirania.

Busquem així mateix potenciar el progrés de les persones més enllà del que és material defensant el que la nostra societat europea ha aconseguit, com la llibertat de pensament, la igualtat dels sexes, la protecció de les minories i la fraternitat amb les diverses cultures volent deixar un llegat i un camí per a les futures generacions.

Des del respecte per tots volem bolcar en la societat barcelonina i catalana en la que vivim una visió el més constructiva possible. Ens proposem tractar els temes socials, polítics i religiosos que puguin generar debat sense prejudicis, sense obligacions i sense límits preestablerts.

Creiem que la pràctica de la tolerància ha de permetre als nostres esperits obrir-se a la realitat de la nostra època i millorar la condició humana portant-nos a una transformació conscient i progressiva de les regles socials.

En el nostre esperit està el fomentar el sentit de la fraternitat, l’esperit de la lògia i construir càmeres d’ensenyament en el temple i més enllà de les seves parets, el organitzar tingudes blanques, ser una escola iniciàtica i no deixar de banda l’estudi dels símbols i les tradicions. Volem interactuar amb altres lògies i treballar per una maçoneria unida i no oblidar mai que som aprenents i que la maçoneria és un camí de construcció.

 

————————————————————————————————-

 

En el desierto, el verdor de la acacia da sombra y alimentos a los que los necesitan. El ocho y el cinco nos acompañan para recordarnos que el sacrificio, la organización y la perseverancia son la disciplina para conseguir logros como la libertad y los frutos de la expresión artística y los cambios que se buscan.

Alrededor de la acacia nos reunimos hermanos y hermanas provenientes de diferentes obediencias con distintas trayectorias y experiencias, con la voluntad de aunar esfuerzos.

El rito será nuestro punto común de encuentro, en este caso el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, bajo el abrigo de la gran logia simbólica de España.

Aceptamos a cualquier miembro, sean cuales sean sus creencias espirituales o sea agnóstico, y huimos de cualquier dogmatismo religioso. La invocación al Gran Arquitecto del Universo es el símbolo que nos une a todos.

Defendemos la mixticidad de esta Logia  que permitirá a cada masón su propia búsqueda de la verdad sin imponer interpretaciones personales de un modo libre, independiente y responsable.

Tomando la humildad como clave de bóveda de nuestra construcción y dejando nuestros egos y metales fuera del templo, queremos crear un lugar de trabajo individual y en conjunto, donde cada uno aporte lo mejor de sí mismo a la colectividad.

Creemos que la iniciación es un campo inagotable que ningún masón podrá nunca terminar de explorar y que se debe estudiar junto al factor humano en todo en todas sus dimensiones.

Bajo la divisa libertad, igualdad y fraternidad queremos cumplir con los principios de laicidad, mixticidad y librepensamiento trabajando sobre los símbolos y con preocupación por la sociedad. El humanismo es el motor que nos lleve a estudiar el contexto social y los debates abiertos en nuestra sociedad.

En un mundo en el que todo cambia rápidamente creemos que las fuertes raíces de la tradición sostienen a la Francmasonería, que está así preparada para afrontar el cambio de la sociedad en la que está inmersa y que trae nuevos símbolos, nuevas formas de aproximación y gestión del tiempo y las distancias, y nuevas formas de comunicación.

Buscamos la liberación intelectual y el progreso social de toda la humanidad desde una mentalidad progresista que trabaje contra los azotes del ser humano: guerras, terrorismo, tortura, injusticia, fanatismo, verdades absolutas, adoctrinamiento, despotismo y tiranía.

Buscamos así mismo potenciar el progreso de las personas más allá de lo material, defendiendo lo que nuestra sociedad europea ha conseguido, como la libertad de pensamiento, la igualdad de los sexos, la protección de las minorías y la fraternidad con las diversas culturas queriendo dejar un legado y un camino para las futuras generaciones.

Desde el respeto por todos queremos volcar en la sociedad barcelonesa y catalana en la que vivimos una visión lo más constructiva posible. Nos proponemos tratar los temas sociales, políticos y religiosos que puedan generar debate sin prejuicios, sin obligaciones y sin límites preestablecidos.

Creemos que la práctica de la tolerancia debe permitir a nuestros espíritus abrirse a la realidad de nuestra época y mejorar la condición humana, llevándonos a una transformación consciente y progresiva de las reglas sociales.

En nuestro espíritu está el fomentar el sentido de la fraternidad, el espíritu de la logia y construir cámaras de enseñanza en el templo y más allá de sus paredes, el organizar tenidas blancas, ser una escuela iniciática y no dejar de lado el estudio de los símbolos y las tradiciones. Queremos interactuar con otras logias y trabajar por una masonería unida y no olvidar nunca que somos aprendices y que la masonería es un camino de construcción.

Rito: REAA

Localización: Barcelona

Nuestro email: acacia@glse.org

Copyright © 2013 Gran Logia Simbólica Española. Todos los derechos reservados. Sitio web creado por Embat