Gran Logia Simbólica Española

R.·. L.·. Porta de Denderah nº 84

R.·. L.·. Porta de Denderah Núm. 84

Orient de Barcelona

Gran Lògia Simbòlica Espanyola  (G.·.L.·.S.·.E.·.)

Gran Lògia de Catalunya i Balears (G.·.L.·.C.·.B.·.)

Ritu Antic i Primitiu de Memphis-Misraïm (R.·. A.·. P.·. M.·. M.·.)

 

ÀMBIT TERRITORIAL

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 té una clara vocació universal i fa seu, el principi: “Pensa global, actua local”, el «think global, act local». Exerceix principalment la seva actuació a Barcelona i a Catalunya, sota els auspicis de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola (G.·.L.·.S.·.E.·.) – Gran Lògia de Catalunya i Balears (G.·.L.·.C.·.B.·.), té la voluntat d’aprofundir en el vincle fraternal existent entre tots els GG.·. d’arreu del món.

IDIOMA

L’idioma vehicular, oficial i ritual de la R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84, és el català. Tanmateix, en cap cas es menystindrà la possibilitat de que els membres de la Lògia, individualment puguin emprar, per expressar-se i per al seu treball oral o escrit, la llengua castellana.

OBJECTIUS

L’objectiu de la R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 és el de facilitar un marc de treball òptim, on desenvolupar els diferents aspectes de l’ésser humà integralment. En aquest sentit els nostres treballs, investigacions, estudis i pràctiques s’orientaran a la integració de pensar, sentir i actuar, (la Saviesa, la Bellesa i la Força) d’una manera harmònica i profunda, a fi que permeti una integració saludable entre cos, anima i esperit, com a base pel despertar a la consciència universal.

Volem que les pràctiques i ensenyaments, que proposem conformin un corpus coherent, ordenat i progressiu, que permeti un descobriment lliure i personal de l’art i la ciència espiritual, fonamentat en la tradició, tant occidental com oriental, des d’una perspectiva completament a dogmàtica, integral i contemporània.

MÈTODE MAÇÒNIC

Per fer-ho ens dotem de l’estructura i mètode maçònics, mantenint inalterat el llegat del què som depositaris, alhora que desenvolupem les pertinents adequacions a les necessitats de recerca espiritual dels nostres temps. La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 proclama, en especial, la igualtat de drets i condicions entre dones i homes i, per tant, es constitueix en Lògia Mixta, sense cap limitació, i no farà cap mena de discriminació per motius de classe social, orientació sexual, origen ètnic, nacionalitat o religió.

Els nostres treballs giren entorn de l’art de la construcció del Temple de la Humanitat. Un temple lliure de sacerdots intermediaris entre l’individu i la totalitat, lliure de dogmes de cap mena, ni d’obediències a ningú que no sigui el propi esperit, i sense altres limitacions que la de la mateixa metodologia de treball que ens proposem.

Una de les característiques fonamentals, que recollim de la tradició maçònica, és la del lliure pensament, persones lliures, lliurement associades per a dur a terme tasques lliures. Sense oblidar que aquesta llibertat, en cap cas, pot indicar manca de direcció ni d’estricta metodologia, perquè sense objectius i determinació cap llibertat pot ser assolida.

LLIURE PENSAMENT

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 no fa una interpretació dogmàtica dels símbols i no determina el seu significat, perquè reconeix a cada membre la més absoluta llibertat de pensament i de consciència per esbrinar-ho, mitjançant la seva pròpia recerca de la veritat i de testimoniar davant dels altres de que, personalment, hagi pogut deduir del seu estudi i experiència, sense mai pretendre imposar aquesta interpretació als altres.

ÀMBIT IDEOLÒGIC

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 és una associació totalment desvinculada de cap partit polític i de cap organització religiosa, ni de cap associació o fundació vinculades amb aquests.

Els nostres treballs s’obren “a la Glòria del Gran Arquitecte de l’Univers” i en sintonia amb “el Progrés de la Humanitat”. I, com a aclamació, tenim la triple divisa “Llibertat! Igualtat! Fraternitat!”, que connota ja de per si tota una declaració de principis, oberta a tots els corrents polítics i religiosos que comparteixin aquests fins.

El Gran Arquitecte de l’Univers és un terme característic de la tradició maçònica que es refereix a la intel·ligència generadora de l’existència, sense cap intent de definir la seva essència final. Tanmateix entenem que el món material és el reflex, condensació o cosificació del món espiritual. En aquest sentit no ens podem considerar ni ateus, ni materialistes.

El Progrés de la Humanitat és un altre concepte estretament vinculat a la tradició maçònica, que es refereix a la capacitat de desenvolupament de l’ésser humà, i del servei al conjunt de la societat en el seu progrés compartit. Per tant, els nostres treballs tenen una clara orientació progressista, cerquem la sobirania personal en el marc d’una responsabilitat social en equilibri amb la natura.

Llibertat! Igualtat! Fraternitat! Aquesta aclamació és la nostra triple divisa. Entenem que es refereix a tres aspectes fonamentals, no només d’un camí de perfeccionament personal, sinó de tres aspectes insubstituïbles de la vida social, que correctament compresos i coordinats poden arribar a constituir els pilars fonamentals d’una societat, que porti cap a un nou estadi evolutiu del progrés de la humanitat.

En primer lloc tenim la Llibertat!, que és un anhel intrínsec de tota individualitat i alhora, de tota comunitat, que es veu condicionada per elements aliens a la seva pròpia determinació. És el dret de cada individu, de cada societat a cercar de manera autònoma el seu propi camí, de desenvolupar el lliure pensament, el lliure sentiment i la lliura acció. En última instància, d’alliberar-se de les seves pròpies màscares, per retrobar-se amb el sí mateix real. Aquest procés de recerca cal situar-lo en l’àmbit cultural, on tots els aspectes del coneixement, científic, religiós, artístic, educatiu i sanitari tinguin la llibertat de desenvolupar-se, aliens a ingerències d’orientació política i d’interessos econòmics. Confiar en la pròpia capacitat d’elecció, d’orientació i de gestió a les persones implicades en cada àmbit és l’única opció per a possibilitar un desenvolupament veritablement lliure dels impulsos evolutius de l’home. És el que podem anomenar la Llibertat en l’Àmbit Cultural.

La Igualtat en l’Àmbit Jurídic, tots tenim els mateixos drets i deures davant la llei. Per tant, no hi pot haver discriminació ni privilegis hereditaris, de conquesta, de casta, d’origen, de raça, de sexe, de religió, d’ideologia, de morfologia o de capacitat adquisitiva. La Igualtat davant la llei en cap cas ha de suposar cap mena d’uniformitat, ja que atemptaria directament sobre el principi de Llibertat, sobre el dret a la diversitat. En aquest sentit, el concepte d’Igualtat ha de tenir com a fonament l’equitat, ja que les lleis són iguals per a tothom, i s’han d’aplicar en funció de les capacitats, possibilitats i circumstàncies de cada cas.

Per això la Fraternitat en l’Àmbit Econòmic és fonamental. Sense una distribució solidària dels béns materials i temporals no és possible la Igualtat i per tant, no hi ha Llibertat. L’economia s’ha de regir pel principi fraternal del bé comú, que en cap cas ha de limitar la llibertat d’elecció. Un cop més no es tracta que tothom tingui el mateix, sinó que es puguin oferir solidàriament i equitativa les oportunitats pel desenvolupament de les pròpies iniciatives individuals i col·lectives en benefici de la humanitat i per tant, del planeta del qual formem part.

 


 

R.·. L.·. Porta de Denderah Núm. 84

Oriente de Barcelona

Gran Lògia Simbòlica Española  (G.·.L.·.S.·.E.·.)

Gran Lògia de Catalunya i Balears (G.·.L.·.C.·.B.·.)

Rito Antiguo i Primitivo de Memphis–Misraim  (R.·. A.·. P.·. M.·. M.·.)

 

ÁMBITO TERRITORIAL

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 tiene una clara vocación universal y hace suyo, el principio: “Piensa global, actúa local”, el «think global, act local». Ejerce principalmente su actuación en Barcelona y Cataluña, bajo los auspicios de la Gran Logia Simbólica Española y su distrito la Gran Logia de Cataluña y Baleares, con la voluntad de profundizar en el vínculo fraternal existente entre todos los HH.·. del Mundo entero.

DIOMA

El idioma vehicular, oficial y ritual de la R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84, es el catalán. Sin embargo, en ningún caso se desestima la posibilidad de que los miembros de la Logia, individualmente, puedan emplear, para expresarse y para su trabajo oral o escrito, la lengua castellana.

OBJETIVOS

El objetivo de la R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 es facilitar un marco de trabajo óptimo, donde desarrollar los diferentes aspectos del ser humano integralmente. En este sentido nuestros trabajos, investigaciones, estudios y prácticas se orientarán a la integración de pensar, sentir y actuar, (la Sabiduría, la Belleza y la Fuerza) de una manera armónica y profunda, a fin de que permita una integración saludable entre cuerpo, alma y espíritu, como base para el despertar a la conciencia universal.

Queremos que las prácticas y enseñanzas que proponemos conformen un corpus coherente, ordenado y progresivo, que permita un descubrimiento libre y personal del arte y la ciencia espiritual, fundamentado en la tradición, tanto occidental como oriental, desde una perspectiva completamente adogmática, integral y contemporánea.

MÉTODO MASÓNICO

Para el cumplimiento de nuestros objetivos nos dotamos de la estructura y método masónico, manteniendo inalterado el legado del que somos depositarios, al tiempo que desarrollamos las pertinentes adecuaciones a las necesidades de búsqueda espiritual de nuestros tiempos. La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 proclama, en especial, la igualdad de derechos y condiciones entre mujeres y hombres y, por tanto, se constituye en Logia Mixta, sin limitación alguna, y no hará ningún tipo de discriminación por motivos de clase social, orientación sexual, origen étnico, nacionalidad o religión.

Nuestros trabajos giran en torno al arte de la construcción del Templo de la Humanidad. Un templo libre de sacerdotes intermediarios entre el individuo y la totalidad, libre de dogmas de ningún tipo, ni de obediencia a nadie que no sea el propio espíritu, y sin otras limitaciones que la de la misma metodología de trabajo que nos proponemos.

Una de las características fundamentales, que recogemos de la tradición masónica, es la del libre pensamiento, personas libres, libremente asociadas para llevar a cabo tareas libres. Sin olvidar que esta libertad, en ningún caso, puede indicar falta de dirección ni de estricta metodología, porque sin objetivos y determinación ninguna libertad puede ser alcanzada.

LIBRE PENSAMIENTO

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 no hace una interpretación dogmática de los símbolos y no determina su significado, porque reconoce a cada miembro la más absoluta libertad de pensamiento y de conciencia para averiguarlo, mediante su propia búsqueda de la verdad y de testimoniar ante los demás las conclusiones que personalmente haya podido deducir de su estudio y experiencia, sin nunca pretender imponer esta interpretación a los demás.

ÁMBITO IDEOLÓGICO

La R.·.L.·. Porta de Denderah Núm. 84 es una asociación totalmente desvinculada de partidos políticos, organizaciones religiosas y de ninguna asociación o fundación vinculada con estos.

Nuestros trabajos abren “a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo” y en sintonía con “el Progreso de la Humanidad”. Y, como aclamación, tenemos la triple divisa: “¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad! “, que conlleva ya de por sí toda una declaración de principios, abierta a todas las corrientes políticas y religiosas que compartan estos fines.

El Gran Arquitecto del Universo es un término característico de la tradición masónica que se refiere a la inteligencia generadora de la existencia, sin ningún intento de definir su esencia final. Sin embargo, entendemos que el mundo material es el reflejo, condensación o cosificación del mundo espiritual. En este sentido no podemos considerarnos ni ateos, ni materialistas.

El Progreso de la Humanidad es otro concepto estrechamente vinculado a la tradición masónica, que se refiere a la capacidad de desarrollo del ser humano y del servicio al conjunto de la sociedad en su progreso compartido. Por lo tanto, nuestros trabajos tienen una clara orientación progresista, buscamos la soberanía personal en el marco de una responsabilidad social en equilibrio con la naturaleza.

¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad! Esta aclamación es nuestra triple divisa. Entendemos que se refiere a tres aspectos fundamentales, no sólo de un camino de perfeccionamiento personal, sino de tres aspectos insustituibles de la vida social, que correctamente comprendidos y coordinados pueden llegar a constituir los pilares fundamentales de una sociedad, que lleve hacia un nuevo estadio evolutivo del progreso de la Humanidad.

En primer lugar tenemos la Libertad, que es un anhelo intrínseco de toda persona y a la vez, de toda comunidad, que se ve condicionada por elementos ajenos a su propia determinación. Es el derecho de cada individuo, de cada sociedad a buscar de manera autónoma su propio camino de desarrollo del libre pensamiento, del libre sentimiento y de la libre acción. En última instancia, de liberarse de sus propias máscaras, para reencontrarse con el sí mismo real. Este proceso de investigación hay que situarlo en el ámbito cultural, donde todos los aspectos del conocimiento -científico, religioso, artístico, educativo y sanitario- tengan la libertad de desarrollarse, ajenos a injerencias de orientación política y de intereses económicos. Confiar en la propia capacidad de elección, de orientación y de gestión a las personas implicadas en cada ámbito es la única opción para posibilitar un desarrollo verdaderamente libre de los impulsos evolutivos del hombre. Es lo que podemos llamar la Libertad en el Ámbito Cultural.

En la Igualdad en el Ámbito Jurídico, todos tenemos los mismos derechos y deberes ante la ley. Por tanto, no puede haber discriminación ni privilegios hereditarios, de conquista, de casta, de origen, de raza, de sexo, de religión, de ideología, de morfología o de capacidad adquisitiva. La Igualdad ante la ley en ningún caso debe suponer ningún tipo de uniformidad, ya que atentaría directamente sobre el principio de Libertad, sobre el derecho a la diversidad. En este sentido, el concepto de Igualdad debe tener como fundamento la equidad, ya que las leyes son iguales para todos y se aplicarán en función de las capacidades, posibilidades y circunstancias de cada caso.

Por ello, la Fraternidad en el Ámbito Económico es fundamental. Sin una distribución solidaria de los bienes materiales y temporales no es posible la Igualdad y por tanto, no hay Libertad. La economía se ha de regir por el principio fraternal del bien común, que en ningún caso debe limitar la libertad de elección. Una vez más no se trata de que todos tengan lo mismo, sino que se puedan ofrecer de forma solidaria y equitativa las oportunidades para el desarrollo de las propias iniciativas individuales y colectivas en beneficio de la humanidad y por lo tanto, del planeta del que formamos parte.

 

 

Localización: Barcelona

Nuestro email: portadedenderah@glse.org

Copyright © 2013 Gran Logia Simbólica Española. Todos los derechos reservados. Sitio web creado por Embat